Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/zanovel/public_html/szkieletowedomy.pl/wp-content/themes/taco/page.php on line 6

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Wstęp

Serwis internetowy pod nazwą www.szkieletowedomy.pl skierowany jest do osób (konsumentów) zainteresowanych dostępem przez Internet do oferty firmy SzkieletoweDomy.pl Zanovel Sp. z o.o., świadczącej usługi budowlane w zakresie opisanym w Serwisie oraz dostępem do ofert pracowni architektonicznych współpracujących z Serwisem. Serwis skierowany jest również do pracowni architektonicznych zainteresowanych dostawą swoich usług i projektów do klientów poszukujących konkretnej oferty za pośrednictwem Serwisu.
W zakresie projektów architektoniczno-budowlanych serwis internetowy www.szkieletowedomy.pl jest pośrednikiem dla pracowni architektonicznych dla przyjmowania od klientów zapytań, ma na celu przedstawienie Klientom oferty pracowni architektonicznych oraz przekazywanie za zgodą i na życzenie klienta pracowniom zapytań w celu ich obsługi.
Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.szkieletowedomy.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem. Regulamin określa zasady, jakimi kieruje się Właściciel w zakresie świadczenia usług. Szczegóły na temat udostępniania informacji i ochrony danych osobowych są zawarte w Polityce prywatności
Właścicielem i zarządzającym serwisu jest firma SzkieletoweDomy.pl Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Dorota Kozicka, NIP 536 139 59 79, REGON 140713600, Pieczyska 8a, 05-651 Pieczyska .

WSZELKIE MATERIAŁY ZAMIESZCZONE W SERWISIE SA OBJĘTE PRAWAMI AUTORSKIMI, PODLEGAJĄ OCHRONIE PRAWNEJ I CAŁKOWITEMU ZAKAZOWI KOPIOWANIA !!!

2. REGULAMIN

2.1 DEFINICJE

Serwis – system zapewniający dostęp do stworzonej przez WŁAŚCICIELA internetowej strony informacyjno-usługowo-reklamowej www włączonej do sieci Internet, w postaci systemu stron, dostępnych pod jedną wspólną nazwą, z ofertą informacyjną ogólnodostępną, nieodpłatną i usług odpłatnych, świadczonych na wyodrębnionych stronach, dostępnych również bezpośrednio, wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji; która umożliwia GOŚCIOM i UŻYTKOWNIKOM korzystanie z informacji i procedur informatycznych stworzonych i oferowanych przez WŁAŚCICIELA lub jego partnerów , innych zasobów Internetu, oraz usług udostępnianych (oferowanych) przez WŁAŚCICIELA przez Serwis

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część

WŁAŚCICIEL / ADMINISTRATOR – właściciel Serwisu, który jest jednocześnie także odpowiedzialnym, zarządzającym Serwisem,

UŻYTKOWNIK/GOŚĆ – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie prawa może występować w obrocie) odwiedzający Serwis lub w jakikolwiek sposób korzystający z zasobów serwisu,

INFORMACJA HANDLOWA - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami Prawo telekomunikacyjne

BAZA DANYCH - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości

POBIERANIE DANYCH - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formę tego przejęcia lub przeniesienia

WTÓRNE WYKORZYSTANIE - publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem

USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną oferowane na stronach Serwisu w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniu usług elektronicznych, tj.:

a usługi informacyjne
b usługi wyszukiwania
c usługi obsługi i pośrednictwa handlu i usług

OFERTA - propozycja firmy budowlanej lub pracowni architektonicznej sprzedaży lub kupna towarów, albo usług, określająca istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży także w postaci cenników, promocji i procedur przedstawionych przez przedsiębiorców

USŁUGI INFORMACYJNE – udostępnianie treści na indywidualne zapytania UŻYTKOWNIKA poprzez nieodpłatne udostępnienie strony o określonym adresie

USŁUGI WYSZUKIWANIA – umożliwienie UŻYTKOWNIKOM korzystanie z narzędzi informatycznych pozwalających na odszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na serwerach danych, tj. wyszukiwarka, katalog

HANDEL - strona prowadzona i udostępniana w ramach usług obsługi i pośrednictwa handlu i usług, umożliwiająca UŻYTKOWNIKOM zgłaszanie zapytań ofertowych oraz dokonywanie bezpośrednich transakcji kupna – sprzedaży produktów za pośrednictwem Serwisu

ZAMÓWIENIE – zapotrzebowanie na usługi lub projekty architektoniczno-budowlane, które są przedmiotem zapytań w Serwisie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

DOSTAWCA – sprzedawca prowadzący działalność handlową lub usługową, przygotowujący i realizujący Zamówienie dla Użytkownika.

KLIENT – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, który dokonuje Zamówienia za jego pośrednictwem

2.2. CEL I ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

 1. Celem działania Serwisu jest zaoferowanie:
  1.1. Klientom – dostępu do Dostawcy realizującego usługi budowlane oraz możliwości dokonywania zapytań o projekty architektoniczno-budowlane przez Internet u Dostawców projektów architektoniczno-budowlanych.
  1.2. Dostawcom – pośrednictwa w przyjmowaniu od Klientów Serwisu i przekazywaniu do obsługi na wyraźne życzenie użytkownika zapytań o na projekty architektoniczno-budowlane
  1.3. Użytkownikom – nieodpłatnego dostępu do informacji o projektach architektoniczno-budowlanych oraz usługach budowlanych i technologii szkieletowej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu i stron oraz witryn, zastrzeżone są na rzecz Właściciela, a prawa do elementów dźwiękowych, audiowizualnych, tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio podmiotów, których materiały – na podstawie umowy – są udostępniane na stronach Serwisu.
 3. Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym w szczególności):
  1.  - ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. - ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  3. - ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych,
  4. - ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  5. - ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o prawie prasowym,
  6. - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej,
  7. - ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 4. Użytkownicy mogą korzystać z informacji Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, własności intelektualnej oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie umowy z Właścicielem, są udostępniane przez Serwis.
 5. Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom oferowanych dostaw, usług i informacji, a zostały oparte na źródłach, które, ze względu na zawodowy charakter działalności dostarczającego informacji lub własną ocenę, Właściciel uznaje za rzetelne. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Właściciela, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Serwis informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu poza granicami Oferty ponosi Użytkownik. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 6. Właściciel ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od 7 dnia od opublikowania na stronach Serwisu.
 7. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach systemu Serwisu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich, chyba, że publikują je w swoim imieniu i na swoje ryzyko.

2.3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownicy uzyskują informacje o świadczonych przez Właściciela serwisu usługach budowlanych oraz mają dostęp do ofert wszystkich pracowni architektonicznych współpracujących z Serwisem w zakresie związanym z działalnością Właściciela serwisu.
 2. Dokonywanie przez Użytkowników zgłoszenia zapytania o usługę budowlaną lub chęci zamówienia projektu architektoniczno-budowlanego jest możliwe zarówno za pośrednictwem Internetu, jak i telefonicznie.
 3. W celu zgłoszenia chęci zamówienia przez telefon Użytkownik musi zadzwonić na jeden z numerów telefonu, które wskazane są na stronie internetowej Serwisu.
 4. W celu zgłoszenia chęci zamówienia konkretnego projektu architektoniczno-budowlanego przez Internet Użytkownik musi w pierwszej kolejności wybrać (kliknąć) na wybrany projekt, a następnie wybrać (kliknąć) przy nim pole „Zamów projekt” i poczekać na pojawienie się formularza umożliwiającego przesłanie swoich danych kontaktowych. Wysłanie formularza nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia, ma charakter zapytania.
 5. Po wysłaniu wypełnionego formularza Użytkownik otrzyma pod podanym nr telefonu i/lub adresem e-mail z informacją o możliwości i warunkach zamówienia konkretnego projektu (w tym aktualnej cenie) od pracowni architektonicznej będącej jego autorem/właścicielem i sprzedawcą. Właściciel serwisu zobowiązuje się do udzielenia rabatu 10% wartości ceny projektu dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, której logo zamieszczone jest na stronie głównej serwisu.
 6. W przypadku gdy Użytkownikowi odpowiadają otrzymane warunki zamówienia projektu, może dokonać zamówienia pod podanym w informacji zwrotnej adresem e-mailowym.
 7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dokonanego zamówienia oraz dane kontaktowe Dostawcy.
 8. Złożenie zamówienia jest od tego momentu prawnie wiążące i nie może być wycofane przez Zamawiającego.
 9. Dostawcy mają obowiązek zrealizowania zamówienia niezwłocznie po przekazaniu zamówienia przez Serwis. Z tego względu ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu zamówienia w terminie ofertowym, trwającego dłużej niż 7 dni mają obowiązek telefonicznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego albo mailowo na adres podany przez Zamawiającego w formularzu zapytania.
 10. Korzystanie z Serwisu, w tym także dokonywanie zapytań o projekty, zgłoszeń chęci zamówienia projektu, wykonywanie kalkulacji kosztów budowy, dokonywanie wszelkich zapytań z formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie jest bezpłatne dla Użytkowników. Oznacza to, że Właściciel nie pobiera prowizji ani opłat od Użytkowników.
 11. Przekazywanie informacji Dostawcy o chęci zamówienia projektu architektoniczno-budowlanego przez Użytkownika Serwisu odbywa się drogą i na zasadach określanych przez każdego z Dostawców odrębną umową.
 12. Kwestie odpowiedzialności Właściciela i Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania łączących ich umów regulowane są odrębną umową.

4 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ma obowiązek:
  1. podać w formularzu kontaktowym dane zgodne z prawdą, przy czym obowiązkowe jest zapoznanie się przed wypełnieniem formularza z Polityką prywatności
  2. korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  3. przestrzegać Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
  4. zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela,
  5. zawiadomić niezwłocznie Właściciela o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Serwisu lub stron Współpracujących Właścicieli,
  6. dostarczyć Właścicielowi niezbędnej informacji oraz udzielić pomocy, gdy Właściciel przystępuje do usuwania stwierdzonych wad.
 2. Użytkownikowi nie wolno:
  1. wykorzystywać Serwisu do prowadzenia działalności niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami,
  2. wprowadzać w błąd Właściciela, Dostawców, Użytkowników Serwisu w zakresie danych przekazywanych i składanych oświadczeń woli, w tym poprzez składanie fikcyjnych Zapytań, ofert lub samemu sobie,
  3. zakłócać funkcjonowanie Serwisu, łączy lub ingerować w przekaz informacji lub oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania
  4. pobierać i/lub wykorzystywać danych, zdjęć, informacji, kalkulacji cenowych , w szczególności w celach prowadzonej działalności gospodarczej/komercyjnych,
  5. dokonywać czynności przy użyciu Serwisu, które:

  6. i. naruszają prywatność lub inne prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek innych osób lub jednostek organizacyjnych,
   ii. naruszają zasady uczciwej konkurencji, godzą w wiarygodność handlową lub dobre imię innych osób,
   iii. są pod względem rozpowszechniania zabronione przez prawo lub które mogą godzić w przekonania światopoglądowe lub religijne.
 3. Użytkownik ma prawo:
  1. wglądu do swoich danych, zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich informacji z baz danych Serwisu poprzez wysłanie e-maila na adres sekretariat@szkieletowedomy.pl
  2. szczegółowe prawa w zakresie danych zgodne z RODO są wymienione w Polityce prywatności,

2.5. PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

 1. W celach związanych z realizacją zapytania o projekt architektoniczno-budowlany Właściciel może przekazać Dostawcom wymienione dane kontaktowe Użytkowników: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz adres dostawy za zgodą Użytkownika. Przekazanie takich danych ma na celu prawidłowe wykonanie przez Dostawców umowy. (patrz: Polityka prywatności)
 2. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzenia działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji i infrastruktury.
 3. Właściciel zapewnia w ramach swojej staranności zawodowej poprawne działanie systemu, łączy i stron Serwisu.
 4. Właściciel ma prawo do zmian sposobu działania Serwisu, a w szczególności:
  1. zmian wyglądu stron www,
  2. zmian funkcji stron www,
  3. zmian w zawartości Witryn i stron (Serwisów) Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego ogłoszenia,
  4. przesłania na podane w formularzach konta pocztowe treści informacyjnych pochodzących od Właściciela, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. (patrz: Polityka prywatności)
 5.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i usług oferowanych przez Dostawców . Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Dostawca
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia dokonanego przez Użytkownika. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Dostawca na zasadach określonych we wiążących Właściciela i Dostawcę umowach.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, które nie są od niego uzależnione, a które wynikają z nieprawidłowego lub niezgodnego z umową działania łącz telekomunikacyjnych czy internetowych.
 8. Właściciel nie odpowiada za:
  1. treści opublikowane przez Użytkowników, Dostawców ,
  2. sposób w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu i skutki podjętych przez Użytkowników działań,
  3. treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach,
  4. opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników/ Dostawców,
  5. wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje nie pochodzące od Właściciela.
 9. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody:
  1. wynikające z wadliwego funkcjonowania stron Serwisu z przyczyn nie zawinionych przez Właściciela ,
  2. powstałe w wyniku braku dostępu do Serwisu lub utraty informacji na skutek awarii łączy telekomunikacyjnych, awarii serwerów Serwisu z przyczyn siły wyższej lub ingerencji osób trzecich,
  3.  powstałe w związku z zakłóceniami dostępu lub funkcjonowania poszczególnych stron lub witryn, do których prowadzą linki z Serwisu,

2.6. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. Pobrane przez Użytkownika informacje mogą być wykorzystywane do wysłania materiałów na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu zapytania, a także do powiadamiania go o zmianach i/lub uruchomieniu nowych Serwisów lub usług na stronach Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień zawiadamiając o tym Właściciela e-mailem.
 2. Dane osobowe Użytkowników, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji, wykorzystywane są wyłącznie w obrębie Serwisu dla potrzeb obsługi Użytkowników. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.
 3. Właściciel ma prawo wykorzystania posiadanych informacji do tworzenia Baz Danych (zbiorów), sporządzania przekrojów demograficznych swoich Użytkowników i do publikowania statystyk i innych informacji z ruchu przez Serwis i usług realizowanych na stronach Serwisu. Dane te będą przetworzone i podawane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika.
 4. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika
  2. numer telefonu Użytkownika
  3. adres dostawy zamówionych przez Użytkownika produktów bądź usług
  4. adresy elektroniczne Użytkownika
  5. w przypadku przedsiębiorcy lub Dostawcy jego nazwę i adres rejestrowy oraz numer NIP.
 5. W przypadku uzyskania przez Właściciela wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 6. Właściciel może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

2.7. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Właściciel lub osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Użytkownika tylko wtedy, gdy:
  1. osoba - Użytkownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba - Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 2. Właściciel zapewnia prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników. Właściciel informuje każdorazowo Użytkowników, że w przypadku korzystania z niektórych rodzajów Usług oferowanych na stronach Serwisu, Użytkownicy proszeni będą o podanie określonych danych osobowych;
 3. Dane osobowe o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszym Regulaminem, Polityka prywatności i umowami obsługi Użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadkach określonych tym Regulaminem i Polityką prywatności.
 4. Użytkownicy Serwisu mają zagwarantowane prawo wyboru w zakresie udostępniania lub nie, swoich danych osobowych. Jeżeli Użytkownik nie będzie chciał przekazywać swoich danych, może zrezygnować z udziału w tych formach działalności lub Usługach Serwisu, które wymagają podania określonych danych osobowych Użytkownika.
 5. Właściciel w celu zbierania dozwolonych informacji o Użytkownikach używa mechanizmu tzw. „cookies”. Pozwala on, poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika, na jego identyfikację. W konsekwencji umożliwia poznanie jego czynności w sieci oraz zainteresowań. Użytkownik dobrowolnie decyduje o zastosowaniu takiego urządzenia lub nie zgadza się na nie poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

2.8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ / OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

 1. Właściciel udostępniając Użytkownikom dane rozpowszechniane za pośrednictwem systemu stron Serwisu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw własności przemysłowej i praw autorskich.
 2. Na stronach Serwisu publikuje się chronione prawem autorskim utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, logo i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w systemie stron Serwisu układ oraz wybór prezentowanych utworów i informacji stanowi samodzielny, odrębny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych na stronach Serwisu materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów rozpowszechniania, zwielokrotniania lub komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela lub przez inny uprawniony podmiot.

2.9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności.
 2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie z chwilą akceptacji stają się odpowiednio (w całości lub części) treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem i Użytkownikiem lub Dostawcą.
 3. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
 4. Dla oceny stosunków prawnych łączących Strony w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące prawo polskie.
 5. Jeśli pojedyncze postanowienia powyższych przepisów są lub będą nieskuteczne lub zawierają lukę to pozostałe postanowienia nadal obowiązują. Za uzgodnione uznaje się te postanowienia Regulaminu, które są najbliższe gospodarczemu celowi i zamiarowi Stron wprowadzenia nieważnego uregulowania lub odpowiednio tę lukę wypełniają.
 6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z przepisami prawa, to nie będzie miało to wpływu na moc obowiązywania innych postanowień Regulaminu.
Ta strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności. Akceptuję